Neno Kuhusu Maisha na Mambo


           

 

Utiifu

         Yona alipoombwa, na Mungu, kwenda Ninawi na kuwapa ujumbe, alipanda meli na kwenda upande mwingine. Ilikuwa wazi kabisa kwamba hakutaka kwenda Ninawi. Baada ya Yona kukaa siku tatu ndani ya samaki alienda Ninawi na kutoa ujumbe kutoka kwa Mungu. Watu wa Ninawi walitubu na Yona alikasirika kwamba Mungu alikuwa amewaokoa. Hatimaye Yona alimtii Mungu, lakini hakufurahia jambo hilo.

      Mfalme Sauli alipokuwa akijiandaa kwa vita alikuwa akimngoja Samweli aje na sadaka, na kuwabariki watu kabla ya vita. Mfalme Sauli hakuwa na subira na hakuwa tayari kumngoja mtu wa Mungu. Aliendelea na sadaka. Mfalme Sauli alipoteza ufalme kwa sababu ya kutotii.

      Kutii ni bora kuliko sadaka. Mungu havutiwi sana na dhabihu zetu ikiwa hatumtii Yeye na neno lake. Tunatii makamanda kumi na sheria za nchi; kwa sababu tunajua nini kitatokea tusipofanya hivyo. Wakati fulani hatutii uongozi wa Mungu kwa sababu si kile tunachotaka kufanya. Mungu anajua mengi zaidi kuhusu sisi na wakati wetu ujao kuliko sisi. Tukimtii, atatuongoza katika njia tunayohitaji kuiendea. Utiifu wetu kwa Bwana utatupeleka katika safari ambayo itatupeleka kwenye mambo makubwa kuliko sisi wenyewe tunaweza kufanya.


      Toleo Jipya la King James
Yona 1:1 Basi neno la BWANA likamjia Yona, mwana wa Amitai, kusema,
 2 Ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake; kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu.
 3 Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi ajiepushe na uso wa BWANA. Akashuka mpaka Yafa, akakuta merikebu iendayo Tarshishi; basi akalipa nauli, akashuka ndani yake, ili aende pamoja nao Tarshishi kutoka mbele za uso wa Bwana.

      Toleo Jipya la King James
Yona 3:1 Basi neno la BWANA likamjia Yona mara ya pili, kusema,
 2 Ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukauhubiri habari nitakayokuambia.
 3 Basi Yona akaondoka, akaenda Ninawi, sawasawa na neno la BWANA. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa sana, wenye mwendo wa siku tatu.

      Toleo Jipya la King James
1 Samweli 13:8 Akangoja siku saba, kwa kadiri ya wakati uliowekwa na Samweli. Lakini Samweli hakufika Gilgali; na watu wakatawanyika kutoka kwake.
 9 Basi Sauli akasema, Nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Naye akatoa sadaka ya kuteketezwa.
 10 Ikawa, mara alipokwisha kuitoa sadaka ya kuteketezwa, Samweli akaja; naye Sauli akatoka kwenda kumlaki, ili ampe salamu.
 11 Samweli akasema, Umefanya nini? Naye Sauli akasema, Nilipoona ya kuwa watu wametawanyika mbele yangu, na ya kuwa wewe hukuja katika siku zile zilizoamriwa, na ya kuwa Wafilisti wamekusanyika huko Mikmashi;
 12 Ndipo nikasema, Wafilisti watanishukia sasa huko Gilgali, wala mimi sijaomba dua kwa Bwana. kwa hiyo nililazimika kutoa sadaka ya kuteketezwa.
 13 Samweli akamwambia Sauli, Umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana, Mungu wako, aliyokuamuru; kwa maana sasa Bwana angaliufanya ufalme wako imara juu ya Israeli milele.
 14 Lakini sasa ufalme wako hautadumu; Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwagiza awe mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukushika lile BWANA alilokuamuru.